slider3

Sherbimi Kombetar i Investigimit

Republika e Shqiperise
QENDRA eshte nje organizate e pavarur, e themeluar ne perputhje
me Kodin Civil te Republikes se Shqiperise. Ajo ushtron veprimtarine
e saj ne perputhje me ligjet kombetare dhe nderkombetare
dhe ne bashkepunim me organizatat qeveritare dhe jo-qeveritare
brenda dhe jashte vendit, per zhvillimin sa me te mire te objektit te saj.
slider2
Central Bureau of Investigation
Zyra Qendrore e Investigimit
slider4

Qendra ka si qellim:

New Energy Taxes = Less Energy 1- Te evidentoje shkaqet, dukurite dhe prirjet e fenomeneve kriminale dhe te paraqes alternativa, konkluzione e rekomandime ne strukturat pergjegjese shteterore dhe publike per parandalimin dhe luften kunder tyre.

.

New Energy Taxes = Less Energy 2- Te paraqes nje trajtim alternative te problemeve dhe fenomeneve ne fushen e krimit te organizuar dhe terrorizmit.

.

3- Te ndihmoje ne gjetjen e formave dhe metodave te reja te luftes dhe parandalimit te krimit te organizuar dhe terrorizmit.

.

4- Te ndihmojme me rekomandime dhe asistence te kualifikuar ne permiresimet e legjislacionit shqiptar ne parandalimin dhe luften kunder krimit te organizuar dhe terrorizmit.

Ne partneritet me Ministrine e Brendshme (Sherbimi i Kontrollit te Brendshem SH.K.B)

Gjithashtu ne bashkepunim te vazhdueshem me struktura si
 • Interpol, Europol,etj.

 • New Energy Taxes = Less Energy New Energy Taxes = Less Energy New Energy Taxes = Less Energy New Energy Taxes = Less Energy New Energy Taxes = Less Energy
  Parandalimi, zbulimi, dokumentimi dhe hetimi paraprak I veprave penale te kryera nga punonjesit e Policise se Shtetit, panvaresisht nga funksioni dhe grada, per vepra penale te konsumuara gjate ushtrimit te detyres, dhe per shkak te saj.
  Inspektimi I punes se te gjitha strukturave te Policise se Shtetit per perputhshmerine me legjislacionin ne fuqi dhe standartet e kerkuara, per garantimin e pergjegjshmerise, efektshmerise dhe efikasitetit te tyre.
  QENDRA eshte nje organizate e pavarure themeluar ne perputhje me Kodin Civil te Republikes se Shqiperise. Ajo ushtron veprimtarine e saj ne perputhje me ligjet kombetare dhe nderkombetare dhe ne bashkepunim me organizatat qeveritare dhe jo-qeveritare Brenda dhe jashte vendit, per zhvillimin sa me te mire te objektit te saj. Qendra ka te drejte te hape dege te saj ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise. Organizon konferenca, simpoziume, seminare, si dhe aktivitete te ndryshme me profesioniste te fushave te ndryshme, vendas e te huaj. Zyra qendrore e investigimit eshte e njohur dhe nga Agjensia per Mbeshtetjen e Shoqerise Civile (AMSHC). Central Bureau of Investigation is recognised by the Agency for the Support of Civil Society.

  American Diplomatic Mission of International Relations

  Ne Bashkepunim me ACTION FOR JUSTICE, AXJ USA
  Lufte kunder Terrorizëm
  Kundërzbulim
  Krimi kibernetik
  Armët e Shkatërrimit në Masë
  Korrupsioni publik
  Të drejtat e qytetarit
  Krimi i organizuar
  Krimet e dhunshme dhe vjedhjet e mëdha
  Personat e humbur
  Rrembimet dhe personat e zhdukur
  Krimet kunder femijeve
  Personat ne kerkim
  Grabitjet e bankave